Ultima Online: Trails of Fate
Skip

Alchemy

Categoty Item Ingredients Skills
RefreshStamina Potion
 • Black Pearl: 1
 • Empty Bottle: 1
 • Alchemy: 35.0
RefreshGreater Stamina Potion
 • Black Pearl: 20
 • Empty Bottle: 1
 • Alchemy: 65.0
AgilityAgility Potion
 • Blood Moss: 1
 • Empty Bottle: 1
 • Alchemy: 45.0
AgilityGreater Agility Potion
 • Blood Moss: 20
 • Empty Bottle: 1
 • Alchemy: 65.0
Night SightNightsight Potion
 • Spider's Silk: 1
 • Sulfurous Ash: 1
 • Empty Bottle: 1
 • Alchemy: 0.1
Night SightGreater Nightsight Potion
 • Spider's Silk: 3
 • Sulfurous Ash: 3
 • Empty Bottle: 1
 • Alchemy: 65.0
HealLesser Heal Potion
 • Ginseng: 1
 • Empty Bottle: 1
 • Alchemy: 0.1
HealHeal Potion
 • Ginseng: 3
 • Empty Bottle: 1
 • Alchemy: 40.0
HealGreater Heal Potion
 • Ginseng: 20
 • Empty Bottle: 1
 • Alchemy: 65.0
StrengthStenght Potion
 • Mandrake Root: 1
 • Empty Bottle: 1
 • Alchemy: 45.0
StrengthGreater Strenght Potion
 • Mandrake Root: 20
 • Empty Bottle: 1
 • Alchemy: 65.0
PoisonLesser Poison
 • Nightshade: 1
 • Empty Bottle: 1
 • Alchemy: 0.1
PoisonPoison
 • Nightshade: 3
 • Empty Bottle: 1
 • Alchemy: 25.0
PoisonDeadly Poison
 • Nightshade: 20
 • Empty Bottle: 1
 • Alchemy: 65.0
CureLesser Cure Potion
 • Garlic: 1
 • Empty Bottle: 1
 • Alchemy: 0.1
CureCure Potion
 • Garlic: 3
 • Empty Bottle: 1
 • Alchemy: 35.0
CureGreater Cure Potion
 • Garlic: 20
 • Empty Bottle: 1
 • Alchemy: 65.0
ExplosionLesser Explosive Potion
 • Sulfurous Ash: 1
 • Empty Bottle: 1
 • Alchemy: 30.0
ExplosionExplosive Potion
 • Sulfurous Ash: 3
 • Empty Bottle: 1
 • Alchemy: 50.0
ExplosionGreater Explosive Potion
 • Sulfurous Ash: 20
 • Empty Bottle: 1
 • Alchemy: 65.0
ExplosionUnstable Explosive Potion
 • Spider's Silk: 10
 • Sulfurous Ash: 10
 • Empty Bottle: 1
 • Alchemy: 70.0
IntellectIntelligence Potion
 • Spider's Silk: 1
 • Empty Bottle: 1
 • Alchemy: 45.0
IntellectGreater Intelligence Potion
 • Spider's Silk: 20
 • Empty Bottle: 1
 • Alchemy: 65.0
ManaLesser Mana Potion
 • Eye Of Newt: 1
 • Empty Bottle: 1
 • Alchemy: 40.0
ManaMana Potion
 • Eye Of Newt: 3
 • Empty Bottle: 1
 • Alchemy: 50.0
ManaGreater Mana Potion
 • Eye Of Newt: 7
 • Empty Bottle: 1
 • Alchemy: 65.0
OtherInvisibility Potion
 • Wyrm's Heart: 2
 • Empty Bottle: 1
 • Alchemy: 85.0
OtherEnergy Drink
 • Eye Of Newt: 3
 • Ginseng: 6
 • Empty Bottle: 1
 • Alchemy: 75.0
OtherImpregnating Mixture
 • Barrel: 1
 • Spider's Silk: 100
 • Garlic: 100
 • Sulfurous Ash: 100
 • Alchemy: 85.0
OtherPrimer Mixture
 • Barrel: 1
 • Spider's Silk: 50
 • Undead Bone: 50
 • Dragon's Blood: 25
 • Vial Of Blood: 0
 • Alchemy: 85.0
OtherMutagen Potion
 • Mutant Weed: 1
 • Empty Bottle: 1
 • Alchemy: 85.0
OtherUndefined Dye
 • Tan Plant: 1
 • Empty Bottle: 1
 • Alchemy: 85.0
OtherAlluring Potion
 • Ostard Flower: 3
 • Empty Bottle: 1
 • Alchemy: 85.0
OtherPurple Magic Crystal
 • Shadow Ingot: 2
 • Rough Amethyst: 20
 • Alchemy: 80.0
OtherShrink Potion
 • Batwing: 4
 • Empty Bottle: 1
 • Rack Of Vials: 1
 • Alchemy: 90.0